Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới

* Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, quy định, nhất là Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân (Chỉ thị 87), Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới (Chỉ thị 855); Tổng cục Chính trị ban hành Kế hoạch số 1585/KH-CT ngày 1-9-2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 87, Kế hoạch số 1721/KH-CT ngày 23-9-2019 triển khai thực hiện Chỉ thị 855 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Các cơ quan của Tổng cục Chính trị theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 trong toàn quân.

Luyện tập sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 172 Hải quân. Ảnh: PV

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Quân đội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Quân ủy Trung ương, kế hoạch và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá được xác định trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị các đơn vị, bộ phận giúp việc của các cấp ủy đảng đã làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 với nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tổ chức biên soạn hàng trăm chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ học tập cho cán bộ, chiến sĩ. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân các cấp thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, chương trình hành động của các cấp, các ngành; tổ chức đăng ký phấn đấu, học tập và làm theo gương Bác Hồ đến từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên chặt chẽ, hiệu quả. Xây dựng tình đồng chí, đồng đội theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, giữ vững phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng, phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều nội dung, biện pháp giáo dục rèn luyện có hiệu quả. Duy trì nghiêm túc việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho cán bộ, đảng viên, quần chúng theo 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; nghiên cứu 366 “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; phát hành “Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, như: Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo; Cơ quan 5 tốt; Tự soi, tự sửa; Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt; Nâng bước em đến trường; Bệnh viện văn hóa; 1 tập trung, 2 thường xuyên, 3 khâu đột phá, 4 cùng bộ đội; Giờ vàng nâng những cánh bay; Ngôi nhà 100 đồng; Tổ phụ nữ 3 tốt... Qua đó, đã có hơn 22.000 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị; gần 300 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh cấp toàn quốc tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, củng cố tình cảm thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ, trưởng thành.

Bộ đội Hải quân huấn luyện hiệp đồng. Ảnh: Trọng Thiết

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tham gia tích cực, có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Toàn quân đã tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng với quân đội các nước, đóng góp tích cực vào sự ổn định, hòa bình, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Quân đội tổ chức điều động bệnh viện dã chiến cấp II, số 1, số 2 tới Phái bộ Nam Sudan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; nhiều đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng thăm, giao lưu, trao đổi, nâng cao hiểu biết lẫn nhau, củng cố quốc phòng với quân đội các nước, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 góp phần giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong Quân đội nâng cao bản lĩnh chính trị, không dao động trước khó khăn, nguy hiểm, có sức đề kháng trước cám dỗ và tác động tiêu cực của xã hội; nâng cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Càng trong khó khăn, phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ càng được phát huy và tỏa sáng, khích lệ, cổ vũ toàn quân vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ có thể diễn ra gay gắt hơn dưới nhiều hình thức; tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, tiềm ẩn nhân tố bất ổn; tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, nhất là biển, đảo sẽ diễn ra căng thẳng, phức tạp. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, tạo những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, công khai, trực diện hơn, trong đó Quân đội luôn là trọng điểm chống phá. Mặt trái kinh tế thị trường, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tiêu cực trong xã hội tác động trực tiếp đến xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Để toàn quân tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trong Quân đội cần quán triệt, thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các phong trào thi đua, cuộc vận động của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương phát động. Tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, biện pháp về 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới theo Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; gương người tốt, việc tốt làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đây là giải pháp nền tảng để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện phương châm nêu gương “trên trước dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, học tập đi đôi với làm theo, chú trọng nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp bằng việc làm, hành động cụ thể; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng tổ chức đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên công tác tự phê bình và phê bình, kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và lấy kết quả thực hiện tiêu chí Bộ đội Cụ Hồ là một nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ.

Ba là, tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng cụ thể, thiết thực. Học tập và làm theo Bác Hồ phải sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, làm cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức rèn luyện, học tập, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, trong tình hình mới. Toàn quân phấn đấu giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, với những chuẩn mực: Bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt; tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân; có tinh thần quốc tế trong sáng.

Bốn là, phát huy vai trò cơ quan báo chí, đơn vị văn học nghệ thuật chuyên nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, yêu cầu, nội dung và kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855. Cùng với mở rộng, phát triển nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và thiết chế văn hóa ở cơ sở; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong Quân đội, các cơ quan thông tấn, báo chí, đơn vị văn học nghệ thuật trong Quân đội nâng cao chất lượng tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 855. Cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, xuất bản sách, kịp thời phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đấu tranh với các loại tội phạm, vận động quần chúng, giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học... Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài Quân đội, sử dụng hiệu quả mạng xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa nhanh chóng, rộng khắp những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 tới toàn xã hội; qua đó, cổ vũ, động viên, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Các đơn vị nghệ thuật, bảo tàng, thư viện thường xuyên tổ chức phát động sáng tác, trưng bày, quảng bá, tuyên truyền sâu rộng những tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường căn cứ vào tình hình thực tiễn, chủ động biên soạn, phát hành tài liệu học tập, nghiên cứu nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của từng đối tượng.

Năm là, thường xuyên tiến hành công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 và Chỉ thị 855. Qua đó, phát hiện, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến; mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, gian khổ. Cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 05 các cấp tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra đơn vị về thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kịp thời phát hiện khâu yếu, mặt yếu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện, chủ động bổ sung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và những việc làm gây phương hại đến uy tín, truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân cần chủ động đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, có hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Nguồn QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn