Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau, giữa nhân dân với bộ đội”.

“Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau, giữa nhân dân với bộ đội”.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng”

“Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng, hay là để nói chính trị suông. Tất cả đảng viên và đoàn viên phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài và gian khổ

“Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài và gian khổ. Nhân dân ta cần phải có tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt...

Lời Bác dạy ngày này năm xưa: “Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ…, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”

“Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm”. Đó là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đư...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có tinh thần xã hội chủ nghĩa...”

“Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có tinh thần xã hội chủ nghĩa, muốn có tinh thần xã hội chủ nghĩa phải đánh bại chủ nghĩa cá nhân”. Đó là lời của Chủ tị...

Thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Cách đây tròn 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trong t...

Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Yêu nước, thương dân là những nội dung cơ bản trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa lịch sử và giá trị nhân văn sâu sắ...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: "Tình báo là tai mắt. Tai phải tỏ, mắt phải sáng, thì đầu óc định kế hoạch mới đúng. Đầu óc định đúng, thì chân tay hành động mới kịp thời"

“Tình báo là tai mắt. Tai phải tỏ, mắt phải sáng, thì đầu óc định kế hoạch mới đúng. Đầu óc định đúng, thì chân tay hành động mới kịp thời. Ta tai mắt sáng t...

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực l...