Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân từ 16/2/2024

HQ Online -

Ngày 16/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2024/NĐ-CP quy định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Ảnh minh họa

Hồ sơ và thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được quy định như sau:

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề theo Mẫu số 04, Phụ lục II kèm theo Nghị định 16/2024/NĐ-CP.

- Giấy phép hành nghề đã được cấp.

- Tài liệu chứng minh đã cập nhật đủ kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 22 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

- Người đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử về Phòng/Ban quân y cấp trên trực tiếp cho tới đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc cơ sở y tế trực thuộc Công an đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an.

Trường hợp bị ốm đau, tai nạn hoặc trường hợp bất khả kháng tại thời điểm nộp hồ sơ gia hạn thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan được giao quản lý về y tế để lùi thời gian nộp hồ sơ gia hạn giấy phép hành nghề.

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được đề nghị lùi thời điểm gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian lùi thực hiện gia hạn không quả 22 tháng, kể từ ngày giấy phép hành nghề hết hạn.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc cơ sở y tế trực thuộc công an đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an tổng hợp, lập danh sách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử về cơ quan được giao quản lý về y tế kèm theo hồ sơ đề nghị của người hành nghề và công văn đề nghị của thủ trưởng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc cơ sở y tế trực thuộc công an đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc cơ sở y tế trực thuộc công an đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan được giao quản lý về y tế phải có văn bản trả lời đơn vị gửi hồ sơ, trong đó nêu cụ thể lý do không hợp lệ, yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung tài liệu có trong hồ sơ đề nghị. Thời gian sửa đổi, bổ sung tài liệu có trong hồ sơ không được tính vào thời hạn giải quyết.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hổ sơ hợp lệ, cơ quan được giao quản lý về y tế xét duyệt hồ sơ, hoàn thiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền gia hạn giấy phép hành nghề. Trường hợp không gia hạn giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan được giao quản lý về y tế đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề, cơ quan cấp giấy phép hành nghề có trách nhiệm thực hiện việc gia hạn hoặc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu không thực hiện việc gia hạn; trường hợp đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề mà không có văn bản trả lời thì giấy phép hành nghề tiếp tục có hiệu lực theo quy định.

Nghị định 16/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/2/2024 và thay thế Nghị định 50/2019/NĐ-CP ngày 7/6/2019.

Thanh Thủy (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn