Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế-quốc phòng

HQ Online -

Thông tư quy định mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp trực tiếp quản lý tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục. Cụ thể, kinh phí đầu tư ban đầu cho việc xây dựng trường lớp, mua sắm trang bị bàn, ghế và đồ dùng dạy học, mức hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/lớp. Đối với trường lớp, đồ dùng dạy học đã được đầu tư trang bị, nay bị hư hỏng cần được thay thế và bổ sung thì mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/lớp/năm.

Kinh phí đảm bảo tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác cho giáo viên, cô nuôi dạy trẻ theo quy định hiện hành của nhà nước đối với địa bàn đơn vị đóng quân.

Đối với công tác y tế tại địa bàn, kinh phí để đầu tư, trang bị vật chất lần đầu với mức tối đa không quá 300 triệu đồng/1 bệnh xá dưới 10 giường bệnh; 400 triệu đồng/1 bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh và 500 triệu đồng/1 bệnh xá từ 20 giường bệnh trở lên.

Trường hợp mua thuốc khám chữa bệnh cho dân đối với đơn vị đóng quân tại địa bàn hiểm trở cách xa trung tâm y tế huyện theo mức chi thực tế, nhưng tối đa không quá 70 triệu đồng/năm đối với bệnh xá dưới 10 giường bệnh, 80.000.000 đồng/năm đối với bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh, 100 triệu đồng/năm đối với bệnh xá, bệnh viện từ 20 giường bệnh trở lên.

Ngoài ra, doanh nghiệp làm nhiệm vụ tại địa bàn này được hỗ trợ nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động trong thời gian 7 năm kể từ ngày lao động làm việc theo hợp đồng, được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi về tài chính khác theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng hoạt động trên địa bàn chiến lược kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Về cơ chế tài chính đối với Đoàn kinh tế quốc phòng, hỗ trợ xây dựng trường lớp, mua sắm trang bị bàn, ghế và đồ dùng dạy học không quá 200 triệu đồng/lớp. Trường hợp trường lớp, đồ dùng dạy học đã hư hỏng cần được thay thế và bổ sung thì mức chi không quá 30 triệu đồng/lớp/năm.

Đối với việc hỗ trợ kinh phí cho các bệnh viện, bệnh xá do Đoàn kinh tế quốc phòng trực tiếp quản lý thuộc danh sách biên chế của Bộ Quốc phòng khi trang bị vật chất lần đầu mức tối đa không quá 300 triệu đồng/1 bệnh xá dưới 10 giường bệnh; 400 triệu đồng/1 bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh và 500 triệu đồng/1 bệnh xá từ 20 giường bệnh trở lên.

Riêng bệnh viện, bệnh xá khu vực có biên chế 20 giường bệnh trở lên được hỗ trợ thêm kinh phí trang bị 1 máy chụp XQ đồng bộ, cả tráng rửa sấy phim theo số thực chi nhưng không quá 400 triệu đồng/máy; một phòng để máy chụp XQ theo tiêu chuẩn tối đa không quá 400 triệu đồng; một xe ô tô cứu thương theo số thực chi nhưng không quá 500 triệu đồng /xe; 1 máy siêu âm cho bệnh viện, bệnh xá thuộc cấp sư đoàn và tương đương theo số thực chi nhưng không quá 400 triệu đồng; 1 bộ tiểu phẫu không quá 70 triệuđồng. Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Các khoản kinh phí đầu tư nêu trên chỉ được hỗ trợ trong trường hợp chưa được đầu tư, trang bị.

Kinh phí mua thuốc khám chữa bệnh cho dân đối với đơn vị đóng quân tại địa bàn hiểm trở cách xa trung tâm y tế huyện theo mức chi thực tế, nhưng tối đa không quá 70 triệu đồng/năm đối với bệnh xá dưới 10 giường bệnh, 80 triệu đồng/năm đối với bệnh xá có từ 10 đến dưới 20 giường bệnh, 100 triệu đồng/năm đối với bệnh xá, bệnh viện từ 20 giường bệnh trở lên.

Ngoài ra, hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân là nhân dân trong khu vực Đoàn kinh tế quốc phòng phải điều trị nội trú tại bệnh viện, bệnh xá tương đương với mức ăn của bộ đội bộ binh tại thời điểm do Bộ Quốc phòng quy định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17-2-2018 và áp dụng cho năm ngân sách 2018 trở đi.

Chi tiết nội dung thông tư 02/2018/TT-BTC

Dương Hưng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn