Đại hội cổ đông MB: Dự kiến chi trả cổ tức tối đa 15%

HQ Online -

Ngày 24-6, Ngân hàng Quân đội (MB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và 890 cổ đông đại diện cho gần 77,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo tại đại hội, ông Lê Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB cho biết, năm 2019, MB đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn đạt 10.036 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2018; gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng được kiểm soát dưới 1%. Đóng góp tích cực cho kết quả của toàn tập đoàn, các công ty thành viên năm 2019 có sự tăng trưởng cao, gấp rưỡi so với năm 2018, trong đó một số công ty hoạt động vượt trội như Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas đạt lợi nhuận 205 tỷ đồng sau 3 năm hoạt động, Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) đứng thứ 2 toàn ngành về lợi nhuận…

Năm 2020, trước những khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh đã làm hạn chế nhu cầu tín dụng, dịch vụ ngân hàng… ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các khách hàng và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bênh và nhằm thực hiện phương châm “Củng cố nền tảng và chuyển dịch số, tăng trưởng toàn diện, hiệu quả và bền vững”, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế duy trì ở mức 90% kết quả đạt được năm 2019, nỗ lực phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế tương đương năm 2019 để hướng đến mục tiêu MB nằm trong TOP 6 ngân hàng thương mại có lợi nhuận trước thuế cao nhất thị trường và đạt xếp hạng cao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. MB dự kiến mức chi trả cổ tức cho kết quả tài chính năm 2020 tối đa 15%. Đây là nỗ lực của MB nhằm đảm bảo giá trị mang lại cho cổ đông thông qua đảm bảo ổn định mức chi trả cổ tức hàng năm, ngay trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của MB cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ mức 24.370 tỷ đồng lên mức 27.987 tỷ đồng (tăng thêm 3.617 tỷ đồng) thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MB, dự kiến được thực hiện trong quý 3 đến quý 4-2020. Đại hội thông qua phương án chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thực hiện từ quý 4-2020 đến hết quý 1-2021, nhằm bổ sung nguồn lực chuyên trách thực hiện chức năng giám sát của quản lý cấp cao đối với hoạt động của MB, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước và thông lệ quản trị tốt. Đại hội cũng thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát lên thành 5 thành viên (chuyên trách) và bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Kim Oanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn