Hỏi, đáp Bảo hiểm y tế quân nhân

HQ Online -

Quân nhân được quỹ BHYT chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi hưởng BHYT trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 thì quân nhân được quỹ BHYT chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi hưởng của BHYT trong các trường hợp sau:

1.Khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định (đúng nơi đăng ký ban đầu, đủ thủ tục hoặc chuyển tuyến đúng quy định hoặc khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp cứu).

2.Thuốc, hóa chất phải được cấp phép lưu hành; vật tư y tế có trong danh mục được cấp phép sử dụng; dịch vụ kỹ thuật y tế phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

3.Giá dịch vụ kỹ thuật phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo kết quả trúng thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế.

4.Sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế ngoài danh mục thanh toán của BHYT phải được hội chẩn hoặc người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (hoặc người được uỷ quyền) ký phê duyệt và lưu trong hồ sơ bệnh án.

Quân nhân đi khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu có được quỹ khám bệnh, chữa bệnh chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định, quân nhân khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế xã hội hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định; phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu còn lại do quân nhân tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quân nhân được thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong trường hợp nào?

Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định, trong các trường hợp như sau, thì quân nhân được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp:

1.Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

2.Khám bệnh, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, không đủ thủ tục hoặc chuyển tuyến điều trị không đúng quy định.

3.Vì điều kiện khách quan, bất khả kháng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn