Điều kiện, mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động từ 15-9-2020

HQ Online -

Nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc.

Trong đó, quy định điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho người lao động như sau:

1. Đối với kinh phí khám BNN cho người lao động

Điều kiện hỗ trợ

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám BNN cho người lao động theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây:

- Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, BNN đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Đã được phát hiện BNN tại các cơ sở khám bệnh, chữa BNN.

Mức hỗ trợ kinh phí khám BNN

- Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám BNN tính theo biểu giá khám BNN do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám BNN sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám.

- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

2. Đối với kinh phí chữa BNN cho người lao động

Điều kiện hỗ trợ

Người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa BNN theo quy định Điểm a, Khoản 2, Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đã được chẩn đoán bị BNN tại cơ sở khám bệnh, chữa BNN.

- Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, BNN đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa BNN.

- Có tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây BNN theo quy định.

Mức hỗ trợ kinh phí khám BNN

- Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa BNN tính theo biểu giá chữa BNN tại thời điểm người lao động chữa BNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Nghị định 88/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15-9-2020.

Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn