Báo in Hải quân số 1560 (07.03.2022)
Báo Hải quân Việt Nam số 1559 (28.02.2022)
Báo in Hải quân số 1558 (22.02.2022)
Báo in Hải quân số 1557 (14.02.2022)
Báo in Xuân Nhâm Dần 2022 (27.01.2022)
Báo in Hải quân số 1552 (10.01.2022)
Báo in Hải quân số 1551 (08.01.2022)