Báo in Hải quân số 1607 (31.01.2023)
Báo Xuân Quý Mão 2023 (23.01.2023)